سوالات متداول

افسردگي چيست؟

افسردگي احساس غم و اندوه است كه فرد در بيشتر ساعات روز وغالبا بيشتر ازمدت دو هفته به آن دچار باشد.

نشانه هاي بروز بيماري افسردگي چيست؟

فرد افسرده ممكن است علائمي مثل بي حوصلگي،كاهش انرژي،اختلال درخواب واشتها،اختلال درتمركز،ازدست دادن لذت ها،احساس پوچي وبي ارزشي،افكارمرگ وياخودكشي داشته باشد.

آيا افسردگي يك بيماري است؟

بله .افسردگي ناشي از بهم ريختگي نوروترانسميترهاي بدن انسان است كه ميتواند درنتيجه عدم تحمل استرسورهاي خارجي ويا حتي بدون وجوداسترسور خارجي بوجود ايد.

آيا بيماري افسردگي قابل درمان است؟

   از انجا كه اين بيماري ناشي از بهم ريختن بالانس نوروترانسميترهاست بنابراين با تنظيم بالانس نوروترانسميتري درمان حاصل ميگردد.

راهكارهاي درمان افسردگي چيست؟

جهت درمان افسردگي ميتوان ازروش هاي مختلفي استفاده كرد. انواع روشهاي رواندرماني ، انواع مختلف داروها وحتي الكتروشوك دردرمان افسردگي موثرند. بايد بخاطرداشت كه رواندرماني ها دردرمان افسردگي شديد كارايي ندارند.